/

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF4-060】Consecration (အထြဋ္အျမတ္)