/

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF4-031】ႏိုင္ငံ၅ခုအေျချပဳ အာခါလူမ်ဳိးစု