/

Contest Rules

4th Myanmar Youth Micro Film Contest စည္းကမ္းခ်က္မ်ားး

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

 • ျပည္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။အသက္အရြယ္၊အလုုပ္အကိုုင္၊အရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ ထားျခင္းမရွိပါ။အဖြဲ႕အစည္းအမည္ျဖင့္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါကအဖြဲ႕၀င္အားလံုုးကိုုကိုုယ္စားျပဳ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုုင္သူ၏အမည္ျဖင့္သာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားသတ္မွတ္ခ်က္

 • ၃မိနစ္မွ ၅မိနစ္အတြင္းသာၾကာျမင့္သည့္ဇာတ္ကားကိုု ေခါင္းစဥ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပဲ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လြတ္လပ္စြာ ရုုိက္ကူးပံုုေဖာ္ႏိုုင္သည္။ ( သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ (သိုု႔မဟုုတ္) လိုုအပ္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားကိုု လက္ခံေပးမည္မဟုုတ္ပါ။)
 • ရိုက္ကူးသူကိုုယ္တိုုင္ဖန္တီးထားေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ရမည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားသည္ မည္သည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပရုုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ မည္သည့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ား၊လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ျပသခဲ့ျခင္းမရွိဖူးေသာဇာတ္ကားျဖစ္ရမည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား၏ျဖစ္ေပၚလာေသာမူပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာျပႆနာမ်ားသည္ဇာတ္ကားဖန္တီးသူ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္သည္။အဆိုပါမူပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာျပႆနာမ်ားကိုုၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႕မွတာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပး မည္မဟုုတ္ပါ။ အျခားသူမ်ား၏ အႏုုပညာဖန္တီးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆင့္ပြားရုုိက္ကူးတင္ဆက္ထားပါက ၎မွီျငမ္းထားေသာ မူရင္း ဖန္တီးသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္းအေထာက္အထားကိုပူးတြဲတင္ျပ ရမည္။
 • မိမိဖန္တီးထားေသာအႏုုပညာလက္ရာမ်ားမွာ က်င့္၀တ္၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္းမရွိေစရ။ ထိုု႔အျပင္ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကိုု ထိခိုုက္ပ်က္ျပားေစေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုုမွ မပါ၀င္ေစရပါ။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားကိုုရိုုက္ကူးဖန္တီးရာတြင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား (သိုု႔မဟုုတ္) ကုုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုုတိုုက္ရုုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ျခင္း မရွိေစရ။
 • ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကိုု ေပးပိုု႔ရာတြင္ အနည္းဆံုုး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုုေစရမည္။
 1. Video Format       : *.mpeg2 , *.mpeg4
 2. Ratio                      : 16:9
 3. Video Resolution  : 1280x720 
 4. System                  : NTSC

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မူပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္

 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တိုု႔၏ Micro Filmဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဇာတ္ညႊန္းကိုု TV ၊ Website ၊ သတင္းစာ စသည္တိုု႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပရဟိတလုုပ္ငန္း၊ အႏုုပညာျပပြဲ၊ Mobile Application၊ စီးပြားေရးက႑ အစရွိသည္တိုု႔တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ထုုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ရွိသည္။ ထိုု႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားကိုု ျပန္လည္ထုုတ္လုုပ္၊ တည္းျဖတ္ျခင္းလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ ပိုုင္ဆိုုင္သည္ျဖစ္သည္။
 • Myanmar Youth Micro Film ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုပါက ၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးေကာ္မတီ၏စာျဖင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွာသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ျပဳိင္ပြဲစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားကိုု တစ္စံုုတစ္ဦး(သိုု႔မဟုုတ္)အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုခုုက စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အသံုုးျပဳမည္ဆိုုပါကၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ဇာတ္ကားပိုုင္ရွင္တိုု႔၏တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိုစာျဖင့္ ရရွိမွသာ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္။ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲအသံုုးျပဳခဲ့ပါက ျပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ခုုိးယူသံုုးစြဲသူမ်ားကိုု ဥပေဒအရတရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားႏွင့္ ေလ ွ်ာက္လႊာအပ္ႏွံစဥ္ ေပးပိုု႔ရန္လိုုအပ္ခ်က္မ်ား

ေပးပိုု႔ရမည့္အခ်က္မ်ား အေရအတြက္
၁။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာ၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ညႊန္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္လမ္း ၁စံုုုုစီ
၂။ Cover ဓာတ္ပံု (soft copy—JPEG format ) W300pxH450p (၁ပံု) ႏွင့္ W900pxH400(၁ပံု) စုစုေပါင္း၂ပံု
၃။ ဇာတ္ကား၏ ဒါရုုိက္တာအမည္၊ သရုပ္ေဆာင္ ႏွင့္ ရုုိက္ကူးေရးအဖြဲ႕ စသည့္အခ်က္အလက္တို႔ ပါ၀င္ေသာ Data DVD ၁စံုု
၄။ ဇာတ္ကား၏ ဒါရုုိက္တာအမည္၊ သရုပ္ေဆာင္ ႏွင့္ ရုုိက္ကူးေရးအဖြဲ႕ စသည့္အခ်က္အလက္တို႔ မပါ၀င္ေသာ Data DVD ၁စံုု
၅။ ရုုိက္ကူးေရးျပဳလုုပ္စဥ္ ရုုိက္ကြင္းေနာက္ခံပံုုရိပ္မ်ား(Behind the Scene) ကိုု ၃မိနစ္မွ၅မိနစ္ထိ Data DVD တြင္တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပိုု႔ရမည္။ ၁စံုု

သတိေပးခ်က္

 • ၿပိဳင္ပြဲရလဒ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီးတစ္စံုုတစ္ရာအျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္လာပါကအကဲျဖတ္ဒိုုင္မ်ား၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သာလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲတြင္ဆုုရရွိေသာ္လည္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္သည္ကိုုစစ္ေဆးေတြ႕ရွိိရပါကၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ မွေပးအပ္ထားေသာ ဆုုကိုုျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲတြင္ဆုရရွိပါက ရရွိေသာဆုေၾကးေငြ၏ ၀င္ေငြခြန္ ၅%ကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔ မိမိကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။
 • Myanmar Youth Micro Film Contest မွဆုုရရွိထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏အႏုုပညာ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာလုုပ္ကိုုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဆုုရၿပီး ၂ႏွစ္အတြင္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ရုုိက္ကူးထုုတ္လုုပ္ေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံလာပါက မပ်က္မကြက္ ကူညီရမည္။
4th Myanmar Youth Micro Film Contest ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္လႊာ (2018)
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္
အမည္     - ေမြးသကၠရာဇ္ - ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ -
Facebook Name – ဖုန္းနံပါတ္ - အီးေမးလ္ -
ရိုက္ကူးေရးအေတြ႕အႀကံဳ -
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Micro Film အေၾကာင္းအရာ
ဇာတ္ကားအမည္ - ၾကာျမင့္ခ်ိန္ - အမ်ိဳးအစား -
ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ -

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဦးစီးအဖြဲ႔မွထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ http://www.myanmarmicrofilm.com www.facebook.com/myanmarmicrofilm တြင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ “Myanmar Youth Micro Film ” ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းအခ်က္ အလက္အားလံုးကိုဖတ္ရႈနားလည္ၿပီး သေဘာတူညီပါေၾကာင္း ရိုက္ကူးသူကာယကံရွင္ကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းသိရွိလွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆုသရဖူႏွင့္ဆုေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္။

(အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါကအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အမည္)

အမည္        -

လက္မွတ္၊ ရက္စြဲ     -