/2017/

【 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္MF3-010 】"ေငြျဖင့္ဝယ္၍မရႏိုင္ေသာ"