/2017/

Contest Rules

ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္

ဇာတ္ကားလက္ခံသည့္အခ်ိန္     -  ဇြန္လ မွ စက္တင္ဘာ (၃၀)ရက္ေန႔

ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္                          - ေအာက္တိုဘာလတြင္ျပဳလုပ္မည္

(ဖိုင္နယ္ပြဲတြင္ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားမ်ားေရြးခ်ယ္သြားမည္)

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္လက္ရာမ်ားကို အခ်ိန္ ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ Facebook ႏွင့္  Website တြင္ တင္ျပ၍ပရိတ္သတ္မ်ား Like & Share လုပ္ကာအားေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

3rd Myanmar Youth Micro Film Contest စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

 •  ျပည္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။အသက္အရြယ္၊အလုုပ္အကိုုင္၊အရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ ထားျခင္းမရွိပါ။အဖြဲ႕အစည္းအမည္ျဖင့္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါကအဖြဲ႕၀င္အားလံုုးကိုုကိုုယ္စားျပဳ  ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုုင္သူ၏အမည္ျဖင့္သာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားသတ္မွတ္ခ်က္

 • ၃မိနစ္မွ ၅မိနစ္အတြင္းသာၾကာျမင့္သည့္ဇာတ္ကားကိုု သတ္မွတ္ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္မဟုတ္ပဲ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လြတ္လပ္စြာ ရုုိက္ကူးပံုုေဖာ္ႏိုုင္သည္။ ( သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ (သိုု႔မဟုုတ္) လိုုအပ္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားကိုု လက္ခံေပးမည္မဟုုတ္ပါ။)
 • ရိုက္ကူးသူကိုုယ္တိုုင္ဖန္တီးထားေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ရမည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားသည္ မည္သည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပရုုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ မည္သည့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ား၊လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ျပသခဲ့ျခင္းမရွိဖူးေသာဇာတ္ကားလည္းျဖစ္ရမည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား၏ျဖစ္ေပၚလာေသာမူပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာျပႆနာမ်ားသည္ဇာတ္ကားဖန္တီးသူ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္သည္။အဆိုပါမူပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာျပႆနာမ်ားကိုုၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႕မွတာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပး မည္မဟုုတ္ပါ။ အျခားသူမ်ား၏ အႏုုပညာဖန္တီးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆင့္ပြားရုုိက္ကူးတင္ဆက္ထားပါက ၎မွီျငမ္းထားေသာ မူရင္း ဖန္တီးသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္းအေထာက္အထားကိုပူးတြဲတင္ျပ ရမည္။
 • မိမိဖန္တီးထားေသာအႏုုပညာလက္ရာမ်ားမွာ က်င့္၀တ္၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္းမရွိေစရ။ ထိုု႔အျပင္ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကိုု ထိခိုုက္ပ်က္ျပားေစေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုုမွ မပါ၀င္ေစရပါ။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားကိုုရိုုက္ကူးဖန္တီးရာတြင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား (သိုု႔မဟုုတ္) ကုုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုုတိုုက္ရုုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ျခင္း မရွိေစရ။
 • ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကိုု ေပးပိုု႔ရာတြင္ အနည္းဆံုုး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုုေစရမည္။
 1. Video Format    : *.mpeg2 , *.mpeg4
 2. Ratio             : 16:9
 3. Video Resolution: 1280x720 
 4. System         : NTSC

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မူပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္

 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တိုု႔၏ Micro Filmဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဇာတ္ညႊန္းကိုု TV ၊ Website ၊ သတင္းစာ စသည္တိုု႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပရဟိတလုုပ္ငန္း၊ အႏုုပညာျပပြဲ၊ Mobile Application၊ စီးပြားေရးက႑ အစရွိသည္တိုု႔တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ထုုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ရွိသည္။ ထိုု႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားကိုု ျပန္လည္ထုုတ္လုုပ္၊ တည္းျဖတ္ျခင္းလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ ပိုုင္ဆိုုင္သည္ျဖစ္သည္။
 • Myanmar Youth Micro Film ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုပါက ၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးေကာ္မတီ၏စာျဖင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွာသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ျပဳိင္ပြဲစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု  မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ 
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားကိုု တစ္စံုုတစ္ဦး(သိုု႔မဟုုတ္)အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုခုုက စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အသံုုးျပဳမည္ဆိုုပါကၿပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ဇာတ္ကားပိုုင္ရွင္တိုု႔၏တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိုစာျဖင့္ ရရွိမွသာ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္။ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲအသံုုးျပဳခဲ့ပါက ျပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ခုုိးယူသံုုးစြဲသူမ်ားကိုု ဥပေဒအရတရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္ကားႏွင့္ ေလ ွ်ာက္လႊာအပ္ႏွံစဥ္ ေပးပိုု႔ရန္လိုုအပ္ခ်က္မ်ား

ေပးပိုု႔ရမည့္အခ်က္မ်ား အေရအတြက္
၁။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာ၊ ဇာတ္ကားဇာတ္ညႊန္းစာရြက္၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဇာတ္လမ္း coverဓာတ္ပံုုဖိုုင္(W300pxH450p  ႏွင့္ W900pxH400 ) ၁စံုု
၂။ ဇာတ္ကား၏ ဒါရုုိက္တာအမည္၊ ရုုိက္ကူးေရးအဖြဲ႕ စသည္တိုု႔ပါ၀င္ေသာ Data DVD ႏွင့္ မပါ၀င္ေသာ Data DVD ၁စံုုစီ
၃။ ရုုိက္ကူးေရးျပဳလုုပ္စဥ္ ရုုိက္ကြင္းေနာက္ခံပံုုရိပ္မ်ား(Behind the Scene) ကိုု ၃မိနစ္မွ၅မိနစ္ ထိData DVD တြင္တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပိုု႔ရမည္။ ၁စံုု

သတိေပးခ်က္

 • ၿပိဳင္ပြဲရလဒ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီးတစ္စံုုတစ္ရာအျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္လာပါကအကဲျဖတ္ဒိုုင္မ်ား၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ သာလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲတြင္ဆုုရရွိေသာ္လည္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္သည္ကိုုစစ္ေဆးေတြ႕ရွိိရပါကၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ မွေပးအပ္ထားေသာ ဆုုကိုုျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။
 • Myanmar Youth Micro Film Contest မွဆုုရရွိထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏အႏုုပညာ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာလုုပ္ကိုုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဆုုရၿပီး ၂ႏွစ္အတြင္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ရုုိက္ကူးထုုတ္လုုပ္ေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံလာပါက မပ်က္မကြက္ကူညီရမည္။
2017 Myanmar Youth Micro Film ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္လႊာ
ၿပိဳင္ပြဲဝင္
အမည္     - ေမြးသကၠရာဇ္ - ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ -
Facebook Name – ဖုန္းနံပါတ္ - အီးေမးလ္ -
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Micro Film အေၾကာင္းအရာ
အမည္ - ၾကာျမင့္ခ်ိန္ - အမ်ိဳးအစား -
ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ -
ရိုက္ကူးေရးအေတြ႕အႀကံဳ -

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဦးစီးအဖြဲ႔မွထုတ္ျပန္သည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ http://www.myanmarmicrofilm.com  www.facebook.com/myanmarmicrofilm တြင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ “Myanmar Youth Micro Film ” ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းအခ်က္ အလက္အားလံုးကိုဖတ္ရႈနားလည္ၿပီး သေဘာတူညီပါေၾကာင္း ရိုက္ကူးသူကာယကံရွင္ကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။       
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းသိရွိလွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွေပးအပ္ခဲ့သည့္ဆုသရဖူႏွင့္ဆုေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္။                                                                                                

(အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါကအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အမည္)           အမည္        -

လက္မွတ္     -