/2016/

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-021】"အေဖ..ေရာက္ရာအရပ္က အျမန္ျပန္လာပါ"